Inici » Àgora » Calculadora d’emissions de nitrogen dels purins porcins

Calculadora d’emissions de nitrogen dels purins porcins

Calculadora d’emissions de nitrogen dels purins porcins

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha publicat una eina que permet estimar les emissions i el contingut en nitrogen de fems de cada granja,

D’acord amb el Reial Decret 306/2020, de 11 de febrer, pel qual s’estableixen normes bàsiques d’ordenació de les granges porcines intensives, i es modifica la normativa bàsica d’ordenació de les explotacions de bestiar porcí extensiu.

DESCARREGA LA CALCULADORA

La ramaderia pot influir sobre el medi ambient, i pot alterar la qualitat de l’aire, de terra i d’aigua, generar gasos d’efecte hivernacle o emetre pols i olors indesitjables. Aquestes emissions estan limitades per diverses normes, la major part d’elles de caràcter internacional com són la Directiva 2010/75 / UE d’Parlament Europeu i de Consell, de 24 de novembre de 2010, sobre emissions industrials (prevenció i control integrats de la contaminació ), o la Directiva (UE) 2016/2284 de Parlament Europeu i de Consell de 14 de desembre de 2016, relativa a la reducció de les emissions nacionals de determinats contaminants atmosfèrics, entre els quals s’inclou l’amoníac. Finalment, la correcta gestió del nitrogen quan s’empra el fem com a nutrient, és essencial per disminuir la contaminació de les aigües superficials i profundes, especialment a les zones vulnerables a nitrats (Reial Decret 261/1996, de 16 de febrer, sobre protecció de les aigües contra la contaminació produïda pels nitrats procedents de fonts agràries). En conseqüència, l’adequada gestió dels fems és crucial, sent els titulars de les granges els primers responsables del seu correcte maneig, incloent l’aplicació de les Millors Tècniques Disponibles per a la disminució de les emissions.

Amb l’objectiu de protegir el medi ambient és necessari conèixer, de la forma més precisa possible, el balanç de nitrogen en l’explotació, no només les emissions a l’atmosfera de gasos contaminants, com l’amoníac, sinó també els gasos d’efecte hivernacle de origen nitrogenat i el nitrogen romanent en els fems de cara a la seva utilització posterior.

Aquestes estimacions s’han de realitzar o bé mesurant directament o estimar mitjançant un balanç de masses seguint els requisits internacionals. En aquest sentit, la Subdirecció General de Mitjans de Producció Ramadera, Punt Focal informatiu de determinats aspectes de les activitats ramaderes dins el Sistema Espanyol d’Inventaris, és responsable de l’elaboració de les guies metodològiques per a la determinació de l’balanç de nitrogen i fòsfor de les espècies animals que conformen la ramaderia espanyola, que proporcionen una informació completa i detallada. Aquesta metodologia satisfà els requisits establerts en les últimes edicions de les guies IPCC (2006) i EMEP / EEA (2013), permetent l’estimació de les emissions de NH3, NO, NO2, N2O. L’aplicació d’aquesta metodologia, ampliant el balanç de masses per determinar el nitrogen residual en els fems, serveixen com a base a la calculadora de l’estimació d’emissions en el sector porcí.

En aquest context, el MAPA ha desenvolupat la present aplicació informàtica amb un doble objectiu:

  • Proveir el sector ramader i a les autoritats competents d’un suport a nivell nacional que faciliti el càlcul de les emissions de cada explotació ramadera, proporcionant informació essencial per a complir la normativa i compromisos adquirits esmentats anteriorment.
  • Realitzar les estimacions amb un criteri homogeni seguint una metodologia contrastada, reconeguda internacionalment, auditada i pública, com són les Bases zootècniques per al càlcul de l’balanç alimentari de nitrogen i el fòsfor en el bestiar porcí i els coeficients de reducció de les diferents MTD proporcionats per el Sistema Espanyol d’Inventaris.

L’eina és un Excel descarregable en el seu ordinador. En cas que ho sol·liciti l’eina, haurà d’habilitar les macros.

Per a qualsevol dubte sobre l’emplenament de les dades, enviar correu a sgmpg@mapa.es

Més informació

Web del MAPA

Share This Post