Inici » Àgora » Informació pública del Projecte de decret de modificació del Decret 145/2012, de 6 de novembre, de creació de la Comissió Interdepartamental de Nitrats i Dejeccions Ramaderes

Informació pública del Projecte de decret de modificació del Decret 145/2012, de 6 de novembre, de creació de la Comissió Interdepartamental de Nitrats i Dejeccions Ramaderes

Informació pública del Projecte de decret de modificació del Decret 145/2012, de 6 de novembre, de creació de la Comissió Interdepartamental de Nitrats i Dejeccions Ramaderes

Se sotmet a informació pública el Projecte de decret de modificació del Decret 145/2012, de 6 de novembre, de creació de la Comissió Interdepartamental de Nitrats i Dejeccions Ramaderes.

Les persones interessades poden examinar-lo i formular-hi al·legacions durant un termini de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 6706 – 15/09/2014).

Termini d’informació pública: del 16 de setembre al 7 d’octubre de 2014, ambdós inclosos.

Us agrairem, que ens feu arribar els vostres comentaris i suggeriments al Col·legi, mitjançant el correu: agronoms@agronoms.cat

L’expedient del Projecte inclou els documents següents:

• Text del Projecte de decret
• Memòria general del Projecte
Justificació de la necessitat de la disposició i adequació d’aquesta als fins que es persegueixen; marc normatiu; relació de disposicions afectades pel projecte de disposició i taula de vigència i derogacions resultants; competència de la Generalitat sobre la matèria; relació motivada de les persones i les entitats a les quals s’ha d’atorgar tràmit d’audiència, i procedència, si escau, de sotmetre l’expedient a informació pública.
• Memòria d’avaluació d’impacte de les mesures proposades
Informe d’impacte pressupostari; informe d’impacte econòmic i social; informe d’impacte normatiu, i informe d’impacte de gènere.
• Memòria de les observacions i les al·legacions presentades en els tràmits de consulta interdepartamental, audiència, informació pública i informes, si escau, i raons que han dut a desestimar-les, si és el cas
• Informe sobre simplificació i perspectiva d’igualtat de gènere.
• Informe d’impacte pressupostari.
• Informe jurídic preliminar de l’Assessoria Jurídica.
• Informe del Departament d’Economia i Coneixement.
• Sol·licitud d’Informe a l’Institut Català de les Dones.
• Sol·licitud d’informe a l’Àrea d’Organització de l’Administració i del Sector Públic del Departament de Governació i Relacions Institucionals

Podeu consultar l’expedient a la pàgina web del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, http://www.gencat.cat/agricultura/normativa,

Expedient del Projecte a la web del DAAM

Informació relacionada

Share This Post