Inici » Àgora » Responsabilitat civil

Responsabilitat civil

Responsabilitat civil

Què és la responsabilitat civil i la responsabilitat civil professional?

La Responsabilitat Civil és l’obligació de reparar el dany ocasionat a un tercer, que recau sobre una persona física o jurídica, per un actuar culpable o dolós.

La responsabilitat pot ser contractual (art 1101 Codi Civil) entesa com a tal la que es deriva d’una relació entre les parts, o extracontractual (art 1902 Codi Civil) aquella en què no hi ha un vincle previ amb la persona que pateix el dany.

La Responsabilitat Civil Professional és una modalitat de responsabilitat consistent en l’obligació que recau sobre un professional de reparar el dany que ha causat a un altre en l’exercici de la seva professió o ofici, per una actuació o omissió culpable.

Qui té responsabilitat civil professional?

Pot incórrer en Responsabilitat civil professional qualsevol enginyer agrònom, en l’exercici de la seva professió, i en qualsevol de les modalitats en què ocupi el seu treball tant com a lliure exercent, assalariat o com a funcionari.

Com vam indicar, encara que normalment la persona que respon del dany és l’autora del mateix, és possible també que es faci responsable a una persona diferent d’aquell, com passa, per exemple, amb l’empresari respecte dels danys causats pels seus empleats o dependents .

Quins tipus de sinistre solen tenir els enginyers agrònoms?

Entre els diferents tipus de sinistres que pot presentar aquest col·lectiu, els més freqüents són:

TIPOLOGIA DE SINISTRES                    PERCENTATGE
Error de projecte o Direcció d’obra           65,63%
Error d’assessorament                               9,38%
Gestió d’ajudes                                          6,25 %
Accidents laborals                                    12,50%
altres causes                                              6,25%

Què em pot passar si no tinc una assegurança de responsabilitat civil de qualitat?

Comptar amb un bon Assegurança de Responsabilitat Professional és clau a l’hora de preservar el nostre patrimoni personal, ja que l’exercici de l’activitat pot comportar nombrosos riscos.

Les mancances en les cobertures d’alguns assegurances es tradueixen en conseqüències directes en l’esfera privada de l’assegurat, tenint aquest de respondre amb el seu propi patrimoni per aquells perjudicis que causi a tercers.

Per això, l’existència d’una assegurança que hagi estat negociat i assessorat per un Corredor professional especialista en la matèria i una companyia asseguradora de primera línia, t’aporten la tranquil·litat necessària davant la incertesa econòmica que podria suposar un dany a un tercer.

Quines condicions ha de complir una assegurança de responsabilitat civil professional?

L’assegurança de Responsabilitat Civil Professional deu comptar amb les següents característiques:

 • Ha de quedar cobert l’exercici de l’activitat professional en sentit ampli i d’una manera clara i objectiva, cobrint tota l’activitat per a la qual estem habilitats.
 • Retroactivitat Il · limitada. Aquesta clàusula atorga cobertura a tots aquells treballs realitzats amb anterioritat a la contractació de la pòlissa, amb independència de quan es produís el fet generador de responsabilitat, sempre que l’assegurat no tingués coneixement de la reclamació amb anterioritat a la contractació de la pòlissa.
 • Comptar amb un límit d’indemnització que sigui suficient per fer front a les indemnitzacions que poguessin derivar-se.
 • Que presenti mínimes exclusions que no desvirtuïn la cobertura de la pòlissa.

A més dels requisits anteriors, és necessari comptar amb una companyia asseguradora líder al sector, i un corredor d’assegurances especialista en la matèria. L’elecció d’una i altra, és molt important ja que d’elles depèn la redacció de la pòlissa, la gestió dels riscos i la tramitació dels sinistres vetllant en qualsevol cas per les garanties de l’assegurat.

Per què l’assegurança de responsabilitat civil del COEAC?

El Col·legi realitza una tasca molt important en la contractació de l’assegurança.

La seva alta capacitat de negociació derivada del volum de col·legiats adscrits, li permet aconseguir unes condicions tècniques i econòmiques molt avantatjoses.

A més, en tractar-se d’una pòlissa col·lectiva, el risc associat a l’activitat de l’enginyer agrònom queda diluïda en el grup col·legial, evitant així que la companyia rebutgi la cobertura de col·legiats per presentar sinistralitat.

Així mateix, el Col·legi, amb la seva pròpia activitat d’emissió de visats, realitza un control exhaustiu, limitant i minimitzant el risc dels col·legiats, deixant fora a aquells treballs que poguessin, amb una actuació temerària, encarir la pòlissa dels professionals diligents.

D’altra banda, el Col·legi, compara els següents aspectes, que són determinants perquè la pòlissa sigui efectiva:

 • Claredat del condicionat i estructura de la pòlissa.
 • Cobertures completes quant a l’exercici de l’activitat.
 • Una companyia asseguradora de primer nivell.
 • Corredor especialista en aquest ram de Responsabilitat.
 • Funcions d’interlocutor amb el Corredor / Companyia.

Què he de fer en cas de sinistre o reclamació?

 1. Realitzar totes les actuacions que es considerin necessàries per minorar les conseqüències i evitar nous danys. Es tracta de pal·liar i evitar majors perjudicis.
 2. No assumir responsabilitat davant del reclamant, encara que hi hagi motius per pensar que és la nostra culpa. Així mateix, no realitzar acord indemnitzatori amb el perjudicat sense consentiment de la Companyia.
 3. Emplenar l’imprès de declaració de sinistre i lliurar-lo al Col·legi o a ADARTIA.
 4. amb la Companyia o amb ADARTIA aportant tota la documentació i informació necessària per a l’estudi de l’assumpte i l’aclariment dels fets.
 5. L’assegurat haurà de transmetre immediatament a ADARTIA tots els documents judicials o extrajudicials que li siguin dirigits a ell com a conseqüència del fet generador de responsabilitat: demanda, citació judicial, burofax …

En cas de dubte, contactar amb el Col·legi al  telèfon 932152600 / agronoms@agronoms.cat o amb ADARTIA Corredoria d’Assegurances al 647 849 722 /  jmrubio1953@yahoo.es 

Share This Post