Inici » Àgora » Publicada al DOGC la Llei 3/2019 dels espais agraris

Publicada al DOGC la Llei 3/2019 dels espais agraris

Publicada al DOGC la Llei 3/2019 dels espais agraris

UNA NOVA LLEI PER A CONSERVAR I  PROTEGIR ELS SÒLS AGRARIS

El 17 de juny, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei d’espais agraris que servirà per aturar l’ocupació del medi agrari deguda a l’urbanització i la colonització per espècies forestals. Això és degut a que aquest fets comporten quotes importants d’inseguretat jurídica i pèrdua de la competitivitat de les explotacions agràries.

Alguns casos com la divisió de parcel·les per el traçat de vies de comunicació, l’establiment de servituds de pas a causa de l’emplaçament d’equipaments de lleure o la modificació del traçat de vies rurals, camins i vies pecuàries han fomentat la creació d’aquesta llei que protegeixi els espais amb valor agrari i que assegurin el futur de l’alimentació a Catalunya.

Un altre motiu fou complir les recomanacions de l’Assamblea Plenària de l’Aliança Mundial per al Sòl, que va tenir lloc a Roma el juliol del 2014 organitzada per la FAO.

I, en tercer lloc, per impulsar el Pla nacional per a l’aplicació de l’Agenda 2030 a Catalunya i, concretament, el segon objectiu de desenvolupament sostenible (ODS 2):

«Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l’agricultura sostenible.»

Aquesta llei té com a objectiu ordenar la gestió dels espais agraris a Catalunya i dissenyar els mecanismes necessaris per a donar seguretat jurídica als titulars de les explotacions agràries. A més, té caràcter de normativa específica en actuacions urbanístiques dutes a terme en els espais agraris i també pretén regular mecanismes per a posar en producció parcel·les agrícoles i ramaderes en desús.

La llei es divideix en set capítols

  • Capítol I: delimita l’objecte i les finalitats de la llei, que són la planificació i la gestió dels espais agraris, i el règim jurídic, la regulació dels supòsits i les modalitats d’intervenció pública.
  • Capítol II: estableix i desplega els instruments de la planificació territorial sectorial agrària.
  • Capítol III regula l’anàlisi d’afectacions agràries com a instrument de les relacions entre la planificació territorial, el planejament urbanístic i la protecció ambiental.
  • Capítol IV: estableix un sistema d’informació per a la protecció dels espais agraris com a eina d’avaluació, de control i de seguiment de l’estat d’aquests espais i per a la necessària gestió sostenible dels sòls.
  • Capítol V: pel que fa a les infraestructures als espais agraris, distingeix les infraestructures que són d’interès general a l’espai agrari de les infraestructures agràries, i també els camins rurals, per a establir la regulació de les obres, la planificació, la programació i l’execució d’aquestes i la preservació de la unitat mínima de conreu quan s’executen.
  • Capítol VI: es dedica a l’activitat agrària periurbana, com una nova realitat territorial que s’ha de tenir en compte en la planificació territorial i en el desenvolupament de les infraestructures.
  • Capítol VII: defineix l’establiment i les funcions del Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús, que ha de gestionar les terres que es declarin infrautilitzades, tenint en compte els aspectes de la declaració, de les sol·licituds i del lloguer.

Més informació

Publicació al DOGC: Llei 3/2019, del 17 de juny, dels espais agraris

Share This Post