Inici » Àgora » Participa en l’avaluació ambiental de plans i programes

Participa en l’avaluació ambiental de plans i programes

Participa en l’avaluació ambiental de plans i programes

Consulta sobre l’avaluació ambiental estratègica de la modificació dels annexos 2, 3 i 8 del Decret 153/2019, que conté el Programa d’actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries

Podeu presentar les vostres propostes mitjançant el COEAC a agronoms@agronoms.cat fins el dia 30 de juny de 2022

La Sub-direcció General d’Avaluació Ambiental ha rebut de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, el projecte d’Ordre per la qual es modifiquen els annexos 2, 3 i 8 del Decret 153/2019, que conté el programa d’actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries.

Juntament amb el projecte d’Ordre s’adjunta el document ambiental estratègic (DAE) per tal d’iniciar el procediment d’avaluació ambiental estratègica simplificada, regulada a l’article 29 i següents de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.

Un cop rebuda la documentació, i d’acord amb l’esmentada Llei 21/2013, la Sub-direcció General d’Avaluació Ambiental engega el procés de consulta a les administracions públiques afectades i el públic interessat.

El resultat de les consultes es tindrà en consideració en l’elaboració de l’informe ambiental estratègic, que haurà de determinar, d’acord amb els criteris establerts en l’Annex V de la Llei 21/2013, si la modificació s’ha de sotmetre a una avaluació ambiental estratègica ordinària, atès que podria tenir efectes significatius sobre el medi ambient, o bé si no tindrà efectes significatius sobre el medi ambient, en els termes que s’estableixin en l’informe.

Motiu de la consulta

El motiu de la consulta, doncs, és demanar les vostres aportacions en relació amb si cal sotmetre la modificació a avaluació ambiental estratègica ordinària o bé en quins termes es pot considerar que la modificació que es proposa no tindrà efectes significatius sobre el medi ambient.

Documentació relacionada

La documentació es pot consultar a través del portal web de participació en l’avaluació ambiental de plans i programes

Share This Post